• Trang chủ
  • Tin tức - sự kiện
  • Tin tức sự kiện
Thứ sáu, 14/05/2021 - 14:15

Một số giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số năng lực canh tranh, mức độ chính quyền điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ

Cải cách hành chính (CCHC) là chủ trương được Đảng đề ra và thể hiện rõ trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII. Trong đó, mục tiêu CCHC là: “Xây dựng một nền hành chính dân chủ, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại hoá, hoạt động có hiệu quả theo nguyên tắc của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có phẩm chất năng lực đáp ứng được công cuộc xây dựng và phát triển đất nước". Chủ trương CCHC tiếp tục được nhấn mạnh trong Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ VIII và các Nghị quyết Trung ương 3, Trung ương 6 (lần thứ 2) và Trung ương 7 (khoá VIIl). Kết quả CCHC nhà nước là cơ sở, là điều kiện tiên quyết để kiến tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Thực hiện chủ trương đó, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn coi công các CCHC, chính quyền điện tử, năng lực cạnh tranh là nhiệm vụ quan trọng và đã có nhiều giải pháp đồng bộ. Tuy nhiên vị trí xếp hạng của tỉnh những năm qua vẫn còn thấp, đặt ra nhiều thách thức, cần sự vào cuộc của toàn thể các cấp ủy, chính quyền và nhân dân. Trong đó, với vị trí quan trọng của khoa học và công nghệ, cần thiết phải chú trọng cải thiện chỉ số CCHC, mức độ chính quyền điện tử, chỉ số năng lực cạnh tranh để thực hiện tốt công tác quản KH&CN trên địa bàn, đưa tiến bộ khoa học kĩ thuật tiến bộ, phù hợp đến với nhân dân, vận động nhân dân cùng sáng tạo trong lao động, sản xuất. Đồng thời nâng cao chỉ số hài lòng của người dân đối với tinh thần phục vụ của công chức, viên chức Sở Khoa học và Công nghệ.

Về CCHC, trong giai đoạn 2016-2020, Đảng bộ, chính quyền Sở đã có nhiều cố gắng trong chỉ đạo, điều hành. Cụ thể, đã xây dựng kế hoạch CCHC bám sát nội dung của tỉnh, theo đó Ban chỉ đạo thường xuyên rà soát các nhiệm vụ hàng tháng, hàng quý. Vì vậy, chỉ số CCHC của Sở có sự cải thiện qua từng năm. Năm 2016, Sở xếp ở vị trí 13/19 sở ngành, năm 2017 ở vị trí 12/19 sở ngành, năm 2018 ở vị trí 14/19 sở ngành, năm 2019 ở vị trí 8/19 sở ngành, năm 2020 ở vị trí 6/19 sở, ngành. Tuy nhiên, đây vẫn là kết quả còn khiêm tốn so với vị trí, vai trò và năng lực của Sở. Qua nghiên cứu từng chỉ số thành phần, xác định còn một số hạn chế cơ bản như sau: Công tác tuyên truyền CCHC mới chỉ dừng lại ở việc phổ biến các văn bản thông qua hình thức đăng tải lên Trang thông tin điện tử của Sở, lồng ghép nội dung tại các cuộc sinh hoạt Chi bộ, giao ban chuyên môn, thông qua hồ sơ công việc… chưa có nhiều phương thức tuyên truyền phong phú như tọa đàm, hội thảo, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu.v.v… Nội dung thực hiện một số hạn chế như việc tinh giản biên chế theo Nghị định 108/NĐ-CP mới chỉ đạt 10% so với kế hoạch giai đoạn; việc nâng cao năng lực, chất lượng đội ngũ công chức, viên chức và công tác cải cách tài chính công còn chậm đổi mới; việc thực hiện giải quyết TTHC ứng dụng DVC mức độ 4, tiếp nhận, trả kết quả qua BCCI… đạt tỉ lệ thấp; công tác rà soát TTHC chưa kiến nghị đơn giản hóa được về thành phần, chủng loại, số lượng hồ sơ, chủ yếu kiến nghị giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính…. Đặc biệt, hiện đại hóa hành chính chuyển biến còn chậm, việc ứng dụng CNTT trong giải quyết công việc chưa đồng đều ở tất cả các bộ phận, cá nhân. Nguyên nhân chủ yếu xác định là do một số số công chức, viên chức vẫn chưa nhận thức sâu sắc được tầm quan trọng của CCHC, không gắn liền thường xuyên với thực tiễn hoạt động chuyên môn; việc hướng dẫn, giúp đỡ các tổ chức, cá nhân chưa thực sự cụ thể, sâu sát dẫn đến mức độ hài lòng của doanh nghiệp, người dân chưa cao.

Về chính quyền điện tử, ngày 11/12/2018, UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ xây dựng Chính quyền điện tử các cấp tại tỉnh. Để tổ chức thực hiện tốt, Sở đã thành lập Ban chỉ đạo và Tổ thư ký. Theo đó, lãnh đạo, công chức, viên chức của Sở đã nỗ lực học tập, vận dụng, ứng dụng CNTT trong giải quyết công việc. Kết quả năm 2019, chỉ số chính quyền điện tử Sở xếp loại 14/23 sở, ngành, năm 2020 nỗ lực vươn lên vị trí 5/23 sở, ngành. Tuy nhiên, đối chiếu từng chỉ số thành phần, Sở còn một số hạn chế như sau: Cơ sở hạ tầng thông tin chưa thực sự đầy đủ theo tiêu chí; việc tiếp nhận, thực hiện xử lý văn bản trên môi trường điện tử giai đoạn đầu còn lúng túng; thực hiện “Mức độ hiện diện” trên Trang thông tin điện tử chưa thực sự phong phú, đa dạng; tỉ lệ phát sinh hồ sơ ứng dụng dịch vụ công mức độ 4 và qua BCCI còn thấp…

Về năng lực cạnh tranh, đây là chỉ số đánh giá cảm nhận của doanh nghiệp về môi trường đầu tư và kinh doanh, được UBND tỉnh phê duyệt Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và cấp huyện tại Quyết định số 1135/QĐ-UBND ngày 2/7/2018. Năm 2018, Sở Khoa học và Công nghệ ở xếp hạng vị trí 33/34 đơn vị, năm 2019 ở vị trí 23/34 đơn vị và năm 2020 đạt vị trí thứ 6/23 đơn vị. Mặc dù vị trí xếp hạng tăng cao qua từng năm nhưng về cơ bản việc thăm nắm, giúp đỡ, hướng dẫn các doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân của công chức, viên chức còn nhiều hạn chế, chưa thường xuyên.

Trên cơ sở đánh giá thực trạng trên, trong giai đoạn tới, để nâng cao chỉ số CCHC, mức độ chính quyền điện tử, chỉ số năng lực cạnh tranh, cần tập trung thực hiện một số giải pháp như sau:

- Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo: Bám sát chủ trương, kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh để chỉ đạo xây dựng kế hoạch cụ thể; phân công trách nhiệm tới từng phòng, đơn vị; gắn kết quả thực hiện với trách nhiệm người đứng đầu; đưa nội dung này là một trong những tiêu chí đánh giá công tác, thi đua khen thưởng hằng năm. Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo, Tổ thư ký, họp rà soát nhiệm vụ ít nhất 01 quý/lần để đánh giá tình hình hoạt động, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc để khắc phục.

- Về công tác tuyên truyền: Phong phú hơn về hình thức thực hiện như tìm kiếm sáng kiến, tham gia các cuộc thi tìm hiểu, xây dựng thành chuyên đề thảo luận, có nhiều bài viết chuyên sâu… để nâng cao nhận thức của toàn thể đảng viên, công chức, viên chức của Sở về tầm quan trọng của CCHC, chính quyền điện tử, năng lực cạnh tranh, vận dụng vào thực tiễn công tác.

- Về tổ chức thực hiện:

+ Văn phòng Sở là đơn vị đầu mối, có trách nhiệm tham mưu cho Lãnh đạo Sở xây dựng kế hoạch và báo cáo kết quả đúng tiến độ, chất lượng; theo dõi, đôn đốc sát sao các phòng, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ được giao; chủ động nghiên cứu, học tập những nội dung mới để kịp thời tham mưu. Là đầu mối tiếp nhận và tham mưu xử lý các phản ánh của doanh nghiệp, tổ chức và nhân dân về giải quyết TTHC của Sở, đảm bảo đặt quyền lợi chính đáng của người dân lên hàng đầu.

+ Toàn thể công chức, viên chức của Sở nâng cao nhận thức về vai trò của CCHC, chính quyền điện tử, năng lực cạnh tranh; vận dụng vào thực tiễn công tác, thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công, không ngừng trau dồi kiến thức chuyên môn nghiệp vụ và đổi mới hơn phong cách, thái độ, tinh thần, trách nhiệm phục vụ nhân dân.

- Về công tác phối hợp: Văn phòng Sở giữ mối liên hệ chặt chẽ với các đơn vị đầu mối tham mưu cho UBND tỉnh về CCHC, chính quyền điện tử, năng lực cạnh tranh để nắm bắt kịp thời. Các phòng, đơn vị trực thuộc sở cử công chức, viên chức phụ trách và phối hợp tốt với Văn phòng Sở để thực hiện và nâng cao trách nhiệm trong hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân trong thực hiện nhiệm vụ về khoa học và công nghệ.

- Về thi đua khen thưởng: Khuyến khích các công chức, viên chức có sáng kiến hay ứng dụng vào thực tiễn công tác; phát hiện, tuyên dương, khen thưởng kịp thời các phòng, đơn vị, cá nhân thực hiện tốt công tác CCHC, chính quyền điện tử và các đơn vị được đánh giá chỉ số năng lực canh tranh cao.

- Về kinh phí thực hiện: Có bố trí kinh phí phù hợp cho công tác CCHC, chính quyền điện tử như tiếpt tục nâng cấp Trang thông tin điện tử của Sở để phù hợp với các tiêu chí; kịp thời sửa chữa, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng thông tin; hỗ trợ công chức làm công tác kiểm soát TTHC; khen thưởng thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện công tác CCHC, chính quyền điện tử, năng lực cạnh tranh.

Chỉ số CCHC, mức độ chính quyền điện tử, chỉ số năng lực cạnh tranh được đánh giá trong giai đoạn 2016-2020 là kết quả của quá trình nỗ lực không ngừng tập thể lãnh đạo, toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Sở. Đó cũng là tiền đề để giai đoạn tới Sở tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa các giải pháp thực hiện, cải thiện môi trường làm việc, chuyển biến về phong cách, thái độ, tinh thần, trách nhiệm phục vụ nhân dân để hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý khoa học và công nghệ trên địa bàn được UBND tỉnh giao, được các tổ chức, doanh nghiệp, nhân dân hài lòng, tin tưởng./.

Đinh Thị Tuyến - Chuyên viên Văn phòng Sở KH&CN

Từ khóa:
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành Lịch công tác Lịch công tác Hồ sơ công việc Hồ sơ công việc Thư điện tử Thư điện tử Nông lịch Nông lịch Hạng mục đầu tư Hạng mục đầu tư Thư viện số Thư viện số CSDL quốc gia về KHCN CSDL quốc gia về KHCN Quy hoạch, kế hoạch KH&CN dài hạn Quy hoạch, kế hoạch KH&CN dài hạn Khen thưởng - Xử phạt Khen thưởng - Xử phạt Thống kê - Báo cáo Thống kê - Báo cáo

Liên kết website

THÔNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 163
  • Tháng này: 3540
  • Tổng lượt truy cập: 19358