• Trang chủ
  • Tin tức - sự kiện
  • Tin cải cách hành chính
Thứ tư, 24/05/2023 - 21:33

Sở Khoa học và Công nghệ có 05 TTHC được thông qua phương án đơn giản hóa

Công tác rà soát, đánh giá thủ tục hành chính là một trong những nội dung trọng tâm trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính hằng năm. Mục đích là thông qua rà soát, đánh giá kịp thời phát hiện để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ thủ tục hành chính, quy định có liên quan không cần thiết, không phù hợp gây cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người dân.

Ảnh: Công chức Sở Khoa học và Công nghệ đang thực hiện rà soát thủ tục hành chính để kiến nghị phương án đơn giản hóa

Trong năm 2023, thực hiện Kế hoạch số 48/QĐ-UBND ngày 31/01/2023 củaUBND tỉnh về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023, Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch số 17/KH-SKHCN ngày 14/02/2023 để tổ chức thực hiện. Theo đó, Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện rà soát, đánh giá 10/54 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, đạt 18,5%. Kết quả rà soát có 05 thủ tục hành chính được Chủ tịch UBND tỉnh thông qua phương án đơn giản hóa, chiếm 50% TTHC được rà soát tại Quyết định số 878/QĐ-UBND ngày 23/5/2023. Sau khi thực hiện đơn giản hóa, tỷ lệ cắt giảm chi phí thực thi trung bình đạt 11,26%, kiến nghị sửa đổi đối với 01 Nghị định và 02 Thông tư.

(1) Lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng được thông qua phương án đơn giản hóa đối với 02 TTHC: thủ tục Đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và thủ tục Đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận. Nội dung đơn giản hoá là giảm số lượng bộ hồ sơ tổ chức, cá nhân cần nộp từ 02 bộ xuống còn 01 bộ để giảm bớt hồ sơ cần chuẩn bị cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu và giảm bớt chi phí trong việc lập hồ sơ.

Lợi ích của phương án đơn giản hóa:

* Thủ tục: Đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh

- Chi phí tuân thủ TTHC trước khi đơn giản hoá: 7.549.920 đồng/năm.

- Chi phí tuân thủ TTHC sau khi đơn giản hoá: 7.130.400 đồng/năm.

- Chi phí tiết kiệm: 419.520 đồng/năm.

- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 4,3%.

* Thủ tục: Đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận

- Chi phí tuân thủ TTHC trước khi đơn giản hoá: 6.890.880 đồng/năm

- Chi phí tuân thủ TTHC sau khi đơn giản hoá: 6.388.980 đồng/năm.

- Chi phí tiết kiệm: 501.900 đồng/năm.

- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 12%.

Kiến nghị thực thi: Sửa đổi Điều 9 Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật như sau:

Điều 9. Tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn lập 01 (một) bộ hồ sơ công bố hợp chuẩn nộp trực tuyến đến Sở Khoa học và Công nghệ hoặc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng…”

(2) Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ được thông qua phương án đơn giản hóa giảm thời gian thực hiện đối với 03 TTHC.

Thủ tục công nhận kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu và thủ tục hỗ trợ kinh phí, mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu kiến nghị giảm thời gian giải quyết thủ tục từ 25 ngày làm việc xuống 20 ngày làm việc với lý do việc rút ngắn thời gian vẫn đảm bảo cho cơ quan thực hiện thủ tục có đủ thời gian giải quyết, đồng thời rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục để giảm bớt thời gian thực hiện cho tổ chức, cá nhân.

Lợi ích của phương án đơn giản hóa:

* Thủ tụcCông nhận kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu

Chi phí tuân thủ TTHC trước khi đơn giản hoá: 7.915.300 đồng/năm.

Chi phí tuân thủ TTHC sau khi đơn giản hoá: 6.761.980 đồng/năm.

Chi phí tiết kiệm: 1.153.320 đồng/năm.

Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 14,6%.

* Thủ tụcHỗ trợ kinh phí, mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu

Chi phí tuân thủ TTHC trước khi đơn giản hoá: 7.680.840 đồng/năm.

Chi phí tuân thủ TTHC sau khi đơn giản hoá: 6.527.520 đồng/năm.

Chi phí tiết kiệm: 1.153.320 đồng/năm.

Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 15,01%.

Kiến nghị thực thi sửa đổi khoản 6, Điều 20 Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ như sau:

“6. Trình tự xem xét, đánh giá:

a) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền gửi thông báo cho tổ chức, cá nhân về kết quả xem xét hồ sơ và yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có). Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu phải có văn bản thông báo, nêu rõ lý do;

b) Trong thời hạn 13 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc đánh giá hồ sơ thông qua hội đồng đánh giá. Hội đồng đánh giá có từ 07 đến 09 thành viên, gồm đại diện của các cơ quan quản lý và các chuyên gia trong lĩnh vực có liên quan;

c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả đánh giá hồ sơ của hội đồng, người có thẩm quyền phê duyệt hồ sơ để xem xét hỗ trợ, mua. Trường hợp hồ sơ không được phê duyệt phải có văn bản thông báo, nêu rõ lý do;

d) Kinh phí đánh giá hồ sơ được dự toán trong ngân sách của bộ, ngành, địa phương.”

Thủ tục Hỗ trợ tổ chức khoa học và công nghệ có hoạt động liên kết với tổ chức ứng dụng, chuyển giao công nghệ địa phương để hoàn thiện kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ kiến nghị giảm thời gian giải quyết thủ tục từ 12 ngày xuống 10 ngày làm việc. Lý do là việc rút ngắn thời gian vẫn đảm bảo cho cơ quan thực hiện thủ tục có đủ thời gian giải quyết, đồng thời rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục để giảm bớt thời gian thực hiện cho tổ chức, cá nhân.

Lợi ích của phương án đơn giản hóa:

Chi phí tuân thủ TTHC trước khi đơn giản hoá: 4.532.880 đồng/năm.

Chi phí tuân thủ TTHC sau khi đơn giản hoá: 4.066.060 đồng/năm.

Chi phí tiết kiệm: 466.820 đồng/năm.

Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 10,3%.

Kiến nghị thực thi sửa đổi khoản 15, Điều 1 Thông tư số 03/2017/TT-BKHCNngày 03/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi bổ sung một điều của Thông tư 07/2014/TT-BKHCN quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ Khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước như sau:

“15. Điều 23 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 23. Phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng cấp quốc gia

1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi có kết quả làm việc của hội đồng, bộ, ngành, địa phương được giao quản lý phân công Vụ trưởng các vụ hoặc thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc rà soát trình tự, thủ tục làm việc của hội đồng, xem xét các ý kiến tư vấn của hội đồng đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng theo các yêu cầu nêu tại các Điều 6, 7, 8 của Thông tư này. Trường hợp cần thiết bộ, ngành, địa phương được giao quản lý lấy ý kiến tư vấn của 01 đến 02 chuyên gia tư vấn độc lập trong nước, nước ngoài hoặc thành lập hội đồng khác để xác định lại nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

2. Trên cơ sở kết quả rà soát và ý kiến tư vấn (nếu có) quy định tại Khoản 1 Điều này, bộ, ngành, địa phương được giao quản lý, phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày phê duyệt, bộ, ngành, địa phương công bố công khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng trên cổng thông tin điện tử của bộ, ngành, địa phương để tuyển chọn hoặc giao trực tiếp cho tổ chức, cá nhân có đủ năng lực triển khai thực hiện”.

Với kết quả như trên, công tác rà soát, đánh giá thủ tục hành chính của Sở đạt được chỉ tiêu đề ra tại Kế hoạch (rà soát tối thiểu 10 TTHC, trong đó tối thiểu 20% tổng số TTHC được rà soát có phương án rà soát được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt). Kết quả rà soát, đánh giá cụ thể, thiết thựcđáp ứng được mục tiêu góp phần giảm bớt được chi phí tuân thủ, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho tổ chức, cá nhân.

ThS. Đinh Thị Tuyến - Sở Khoa học và Công nghệ

 

Từ khóa: TTHC đơn giản hóa
Công khai tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân Công khai tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành Lịch công tác Lịch công tác Hồ sơ công việc Hồ sơ công việc Thư điện tử Thư điện tử Nông lịch Nông lịch Hạng mục đầu tư Hạng mục đầu tư Thư viện số Thư viện số Sáng kiến, giải pháp </br>đã công nhận Sáng kiến, giải pháp
đã công nhận
CSDL quốc gia về KHCN CSDL quốc gia về KHCN Quy hoạch, kế hoạch KH&CN dài hạn Quy hoạch, kế hoạch KH&CN dài hạn Khen thưởng - Xử phạt Khen thưởng - Xử phạt Thống kê - Báo cáo Thống kê - Báo cáo Chuyển đổi số Chuyển đổi số

Liên kết website

THÔNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 123
  • Tháng này: 14.288
  • Tổng lượt truy cập: 215.338