• Trang chủ
  • Tin tức - sự kiện
  • Hoạt động KHCN
Thứ năm, 06/05/2021 - 14:18

Giải pháp nâng cao chất lượng đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Bắc Kạn

Trong thời gian qua, hoạt động khoa học và công nghệ tỉnh Bắc Kạn đã thu được nhiều kết quả đáng khích lệ, góp phần nâng cao vị trí, vai trò của khoa học và công nghệ đối với đời sống xã hội; các nhiệm vụkhoa học và công nghệ (KH&CN) ngày càng đi vào trọng tâm,trọng điểm, cơ bản đáp ứng được yêu cầu thực tiễn đặt ra trong phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương; làm thay đổi tư duy sản xuất từ sản xuất nhỏ lẻ theo tập quán, kinh nghiệm sang áp dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng quy mô sản xuất hàng hóa và tính bền vững;tạo ra nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Điều đó chứng tỏ thời gian qua việc đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cơ bản đáp ứng được yêu cầu của địa phương.

Tuy nhiên, việc đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như:

- Việc đăng ký đặt hàng nhiệm vụ KH&CN chưa thực sự sát với thực tiễn, nhu cầu tại địa phương, định hướng phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh dẫn tới số lượng đăng ký nhiều, lựa chọn được nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu chiếm tỷ lệ ít, trung  bình trong 10 năm (giai đoạn 2011-2021) chỉ đạt 16,4% (số nhiệm vụ được Hội đồng KH&CN tỉnh đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh mục/tổng số nhiệm vụ do các cơ quan, đơn vị trong ngoài tỉnh đăng ký, đặt hàng).

- Nhiệm vụ KH&CN triển khai chưa mang tính chiến lược, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, chưa tạo được đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương;

Nguyên nhân chính là do các sở, ngành, địa phương đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN hàng năm còn ít, chủ yếu do các đơn vị ngoài tỉnh đăng ký; chưa có sự sẵn sàng của tổ chức, cá nhân thụ hưởng; việc hướng dẫn đề xuất đặt hàng còn hạn chế nhất định; kết quả nghiên cứu đôi lúc chưa đáp ứng kịp nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương; sự phối hợp, triển khai giữa đơn vị chủ trì, doanh nghiệp và người dân trong quá trình thực hiện và nhân rộng mô hình còn hạn chế; quy định về ràng buộc để nhân rộng mô hình còn mang tính chung chung; chính sách giữa các chương trình chưa đồng bộ, thống nhất, chưa có chính sách cụ thể hỗ trợ nhân rộng mô hình, dẫn tới việc áp dụng và triển khai gặp khó khăn; công tác tuyên truyền, phổ biến còn hạn chế v.v.

Để nâng cao chất lượng và phát huy vai trò và hiệu quả trong đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN trong thời gian tới, cần tập trung nghiên cứu, triển khai đồng bộ một số giải pháp sau:

1. Tăng cường làm việc với các  sở, ngành, địa phương để xem xét các khó khăn, vướng mắc, từ đó tư vấn đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ phù hợp

- Làm việc với các sở, ngành, địa phương xác định nhu cầu thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên cơ sở quy hoạch, định hướng phát triển của ngành, địa phương, những vấn đề cấp thiết của ngành, lĩnh vực, địa phương cần giải quyết thông qua nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh. Từ đó cơ quan quản lý tư vấn để các sở, ngành, địa phương đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ với tỉnh.

2. Tăng cường làm việc, trao đổi với các viện, trường, đơn vị tư vấn chuyển giao công nghệ ở Trung ương và địa phương

Việc tăng cường trao đổi giữa tỉnh với các viện, trường sẽ giúp cho viện, trường hiểu được về tiềm năng lợi thế, tồn tại, khó khăn của địa phương từ đó đề xuất đặt hàng nhiệm vụ được đúng hướng hơn; địa phương sẽ nắm bắt được năng lực, thế mạnh của viện, trường, từ đó đặt hàng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ phù hợp với năng lực, sở trường của các viện, trường nhằm góp phần giải quyết những khó khăn vướng mắc trong phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương đạt hiệu quả hơn.

3. Nâng cao chất lượng tham mưu của cơ quan quản lý

Hướng dẫn đặt hàng cần nhấn mạnh một số yêu cầu đặt ra của địa phương; có cơ chế thường xuyên cung cấp thông tin về hình hình kinh tế-xã hội của địa phương để các cơ quan, đơn vị là đơn vị chủ trì có thông tin, từ đó đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ phù hợp với điêu kiện thực tiễn ở địa phương.

4. Một số giải pháp khác

4.1.Đổi mới cơ chế quản lý đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ

- Đổi mới cơ chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ, quy định rõ các yêu cầu đặt hàng, cam kết duy trì, sử dụng kết quả của đơn vị đặt hàng; xây dựng cơ chế, chính sách cụ thể cho nhân rộng mô hình đã nghiệm thu đạt hiệu quả (có thể bằng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Đề xuất đặt hàng đối với các tổ chức, cá nhân ngoài tỉnh, cần xem xét ý kiến của ngành, địa phương liên quan làm căn cứ để đưa vào tổng hợp danh mục.   - Quá trình tổng hợp danh mục đề xuất đặt hàng, phân loại nhiệm vụ theo chuyên môn như: về nông lâm nghiệp; chăn nuôi thú ý, thủy sản; y dược, văn hóa, xã hội và nhân văn; giáo dục; kinh tế; kỹ thuật để thành lập các Hộ đồng tư vấn theo chuyên môn xét duyệt.

4.2. Đổi mới hoạt động của Hội đồng KH&CN

- Thành lập hội đồng tư vấn chuyên môn chuyên sâu về từng lĩnh vực để xem xét đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh; trong trường hợp cần thiết xin ý kiến của chuyên gia.

- Đối với Hội đồng tư vấn KH&CN cấp tỉnh: mời thêm nhiều chuyên gia, nhà khoa học tham gia Hội đồng tư vấn về các lĩnh vực mà địa phương đang thiếu để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong quá trình xét duyệt; căn cứ vào định hướng phát triển của tỉnh, của ngành, của địa phương, Hội đồng tư vấn chiến lược phát triển chung của ngành KH&CN phù hợp với tình hình thực tế; định hướng, đề xuất các mục tiêu mà KH&CN cần đạt được trong thời gian tới để có những giải pháp phù hợp trong việc đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN hàng năm.

- Hội đồng KH&CN cấp tỉnh cần quan tâm đến công tác đi tham quan, học tập các mô hình ứng dụng KH&CN của các tỉnh, đặc biệt là các tỉnh có khu công nghệ cao, thị trường KH&CN phát triển, có nền tảng KH&CN mạnh từ đó có thêm nhiều ý tưởng, giải pháp đề xuất phát triển ngành KH&CN tỉnh mạnh hơn trong thời gian tới.

- Đối với Hội đồng KH&CN cấp huyện, sở ngành (cấp cơ sở): dựa trên quy hoạch, kế hoạch, định hướng phát triển cụ thể của từng sở, ngành và địa phương để từ đó tuyển chọn, xác định các nhiệm vụ KH&CN phù hợp, đi sâu vào công tác chuyên môn, khả năng nhân rộng mô hình, xác định hiệu quả cụ thể của từng nhiệm vụ KH&CN mang lại. Từ đó, làm cơ sở đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ với Sở KH&CN.

4. 3. Tiếp tục nhân rộng mô hình có hiệu quả từ kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN thông qua đề xuất, đặt hàng

Trong quá trình đăng ký, đặt hàng đều có cam kết sử dụng kết quả từ đơn vị thụ hưởng, cam kết nhân rộng mô hình sau khi nhiệm vụ KH&CN kết thúc.

Hiện tại, các sở, ngành và địa phương sau khi được bàn giao kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN đã duy trì và triển khai nhân rộng khá tốt, có nhiều mô hình hiệu quả được duy trì, nhân rộng như: mô hình trồng lúa chất lượng cao, mô hình sản xuất quýt theo hướng ViegGap, mô hình sản xuất chè shan tuyết theo hướng Vietgap, hữu cơ, mô hình chăn nuôi lợn ông bà, mô hình trồng lúa nếp khẩu nua lếch, mô hình thâm canh lúa bao thai Chợ Đồn v.v. tuy nhiên vẫn còn một số mô hình chưa được quan tâm nhân rộng do chưa có cơ chế tài chính phù hợp hoặc sản phẩm từ kết quả nghiên cứu phần lớn là sản phẩm nông nghiệp nên giá cả bấp bên, thiếu ổn định,…do đó, khả năng nhân rộng mô hình còn gặp nhiều khó khăn. Do vậy đề thời gian tới, việc duy trì nhân rộng mô hình đạt hiệu quả, cần một số giải pháp:

- Các sở, ngành và địa phương cần quan tâm, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, đơn vị thụ hưởng tăng cường công tác duy trì, nhân rộng các mô hình sau khi nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN; có cơ chế kiểm gia, giám sát việc phổ biến, nhân rộng kết quả nhiệm vụ KH&CN trong đơn vị, các tổ chức, cá nhân có liên quan;

- Có chính sách cụ thể để hỗ trợ về vốn và kỹ thuật đối với các địa phương nhân rộng mô hình kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN; có sự phối hợp, liên kết chặt chẽ giữa các tổ chức, nhà khoa học, ngành chức năng trong việc lựa chọn đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ hằng năm.

4. 4. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức từ kết quả nghiên cứu, thực hiện các nhiệm vụ KH&CN đến người dân và doanh nghiệp thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như: báo, đài, trang thông tin điện tử, tạp chí chuyên ngành,…để mọi người hiểu và có những nhận định, đánh giá chính xác hơn về vai trò, tầm quan trọng của KH&CN phục vụ sản xuất và đời sống, góp phần nâng cao vị trí, vai trò của KH&CN trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, nhất là thời kỳ của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (4.0), thời kỳ kinh tế số như hiện nay.

- Phối hợp chặt chẽ với Hội, Đoàn thể các cấp để tăng tính chủ động và đạt hiệu quả trong công tác tuyên truyền; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để truyền tải thông tin KH&CN đến các đơn vị thụ hưởng và người dân.

4. 5. Xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm từ kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN

-  Phát huy có hiệu quả mô hình liên kết “4 nhà” (nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp, người dân), phối hợp với doanh nghiệp, HTX tham gia chuỗi sản xuất, bao tiêu sản phẩm đầu ra với mức giá thu mua ổn định để người dân an tâm sản xuất; quan tâm tới đơn vị chủ trì là doanh nghiệp, HTX.

-  Nhà nước cần quan tâm, hỗ trợ xúc tiến thương mại tại các hội chợ, các chợ đầu mối trong và ngoài tỉnh (có thể ở nước ngoài) đối với các sản phẩm từ kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN. Tập trung nghiên cứu, thay đổi cách bán hàng truyền thống bằng cách bán hàng hiện đại thông qua các ứng dụng thương mại điện tử, hoặc kết hợp giữa bán hàng truyền thống và ứng dụng thương mại điện tử để đa dạng hóa các hình thức kinh doanh, tăng hiệu quả trong sản xuất và kinh doanh./.

Nguyễn Văn Tấp - Trưởng phòng Quản lý khoa học

Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành Lịch công tác Lịch công tác Hồ sơ công việc Hồ sơ công việc Thư điện tử Thư điện tử Nông lịch Nông lịch Hạng mục đầu tư Hạng mục đầu tư Thư viện số Thư viện số CSDL quốc gia về KHCN CSDL quốc gia về KHCN Quy hoạch, kế hoạch KH&CN dài hạn Quy hoạch, kế hoạch KH&CN dài hạn Khen thưởng - Xử phạt Khen thưởng - Xử phạt Thống kê - Báo cáo Thống kê - Báo cáo

Liên kết website

THÔNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 143
  • Tháng này: 4.506
  • Tổng lượt truy cập: 42.272