• Trang chủ
  • Tin tức - sự kiện
  • Chuyển đổi số
Thứ sáu, 19/11/2021 - 10:52

CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BẮC KẠN

Chuyển đổi số trong lĩnh vực Khoa học và công nghệ tỉnh Bắc Kạn

Cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 (4.0) đã và đang tác động mạnh mẽ tới mọi mặt đời sống xã hội trên toàn thế giới và trong nước, vừa là cơ hội cũng là thách thức cho mỗi quốc gia. Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng khẳng định vai trò của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, kinh tế số trong phương hướng phát triển đất nước; Nghị quyết 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị đã đề ra một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trong đó mục tiêu đến 2025: Duy trì xếp hạng về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) thuộc 3 nước dẫn đầu ASEAN. Xây dựng được hạ tầng số đạt trình độ tiên tiến của khu vực ASEAN; Internet băng thông rộng phủ 100% các xã. Kinh tế số chiếm khoảng 20% GDP; năng suất lao động tăng bình quân trên 7%/năm. Cơ bản hoàn thành chuyển đổi số trong các cơ quan đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội. Thuộc nhóm 4 nước dẫn đầu ASEAN trong xếp hạng chính phủ điện tử theo đánh giá của Liên hợp quốc. Có ít nhất 3 đô thị thông minh tại 3 vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, phía Nam và miền Trung. Mục tiêu đến năm 2030 kinh tế số chiếm 30% GDP; Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã đặt ra một số nhiệm vụ, giải pháp tạo nền móng để chuyển đổi số, như: chuyển đổi trong nhận thức, kiến tạo thể chế, phát triển hạ tầng số,phát triển nền tảng số v.v; nhiệm vụ, giải pháp phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số; một số lĩnh vực ưu tiên trong chuyển đổi số.

Nguồn: https://dti.gov.vn/

Thực hiện các định hướng chuyển đổi số quốc gia, Tỉnh ủy Bắc Kạn đã giao cho Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì xây dựng Đề án chuyển đổi số của tỉnh. UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành triển khai các giải pháp đẩy mạnh chuyển đổi số ở địa phương, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Tính đến 18/11/2021, Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Kạn đã tiếp nhận 151007 hồ sơ trực tuyến, số hồ sơ giải quyết và trả đúng hạn đạt 99,7% (nguồn: https://dichvucong.backan.gov.vn/portaldvc/KenhTin/thong-ke-new.aspx). Mặc dù đã cố gắng, nhưng chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh của tỉnh vẫn còn thấp, năm 2020 tỉnh đứng thứ 59/63 tỉnh, thành cả nước, là vấn đề các cấp, các ngành cần quan tâm trong thời gian tới.

Nguồn: https://dti.gov.vn/

Cơ sở dư liệu quốc gia về khoa học và công nghệ (https://sti.vista.gov.vn)

Trang thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ (http://khcnbackan.gov.vn)

Với ngành khoa học và công nghệ, chuyển đổi số đã được quan tâm từ khá sớm, ngành KH&CN đã tích cực tham mưu cho UBND tỉnh triển khai các nhiệm vụ KH&CN về ứng dụng công nghệ thông tin trong trong xây dựng trang thông tin điện tử, cập nhật cơ sở dữ liệu của tỉnh, quốc gia. Tính từ năm 1998 tới nay, tỉnh đã triển khai 12 đề tài/dự án về lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông, nội dung tập trung chủ yếu đến các vấn đề: Xây dựng hệ thông thông tin địa lý GIS (1998);  xây dựng trang thông tin điện tử Sở KH&CN (2003), ứng dụng CNTT trong quy hoạch (2005), thư viện số nông lâm nghiệp (2008), hệ thống truyền hình trực tuyến (2009); những năm gần đây, KH&CN tập trung vào việcxây dựng cơ sở dữ liệu về quản lý đất lâm nghiệp, nông nghiệp, dữ liệu Gisonline của tỉnh, cơ sở  dữ liệu về thời tiết và thiên tai, quản lý môi trường, sổ khám sức khỏe điện tử v.v; cập nhật cơ sở dữ liệu về KH&CN trên trang thông tin điện tử của tỉnh, cơ sở dữ liệu quốc gia với 211 đề tài/dự án (trên trang: https://sti.vista.gov.vn).

Để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội cũng như hoàn thành mục tiêu chuyển đổi số tại địa phương, ngành KH&CN cần tập trung tham mưu triển khai một số nội dung sau:

Một là: Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về vai trò của khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo; vai trò của chuyển đổi số trong phát triển kinh tế-xã hội ở đị phương.

Hai là: Đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng cho chuyển đổi số; xây dựng cơ sở dữ liệu về khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhất là cơ sở dữ liệu về nông nghiệp, lâm nghiệp, môi trường, du lịch, các sản phẩm đặc sản của địa phương, truy xuất nguồn gốc; chuyển đổi số việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước v.v.

Ba là: Đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực về khoa học và công nghệ, đáp ứng đòi hỏi của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, cũng như phương hướng chuyển đổi từ Chính phủ điện tử sang Chính phủ số, dịch vụ công trực tuyến sang dịch vụ số, góp phần nâng cao chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh.

 Nguyễn Văn Tấp - Trưởng phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành

 

Công khai tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân Công khai tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành Lịch công tác Lịch công tác Hồ sơ công việc Hồ sơ công việc Thư điện tử Thư điện tử Nông lịch Nông lịch Hạng mục đầu tư Hạng mục đầu tư Thư viện số Thư viện số Sáng kiến, giải pháp </br>đã công nhận Sáng kiến, giải pháp
đã công nhận
CSDL quốc gia về KHCN CSDL quốc gia về KHCN Quy hoạch, kế hoạch KH&CN dài hạn Quy hoạch, kế hoạch KH&CN dài hạn Khen thưởng - Xử phạt Khen thưởng - Xử phạt Thống kê - Báo cáo Thống kê - Báo cáo Chuyển đổi số Chuyển đổi số

Liên kết website

THÔNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 135
  • Tháng này: 20.673
  • Tổng lượt truy cập: 195.653