Thứ tư, 04/05/2022 - 15:22

Tư vấn, chuyển giao KH&CN trong liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

Thực hiện Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 7 năm 2018 của Chính Phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, ngày 29 tháng 12 năm 2020 Trung tâm ứng dụng Khoa học - Công nghệ và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Trung tâm) đã ký hợp đồng liên kết để thực hiện “Dự án liên kết chăn nuôi gắn với tiêu thụ vịt siêu thịt thương phẩm” với Hợp tác xã Nông nghiệp Ngọc Hải - xã Nam Cường huyện Chợ Đồn.

Trung tâm là đơn vị tư vấn giúp cho Hợp tác xã Nông nghiệp Ngọc Hải khảo sát xây dựng hồ sơ thuyết minh dự án; xây dựng hợp đồng liên kết cho hợp tác xã; xây dựng kế hoạch thực hiện dự án cho hợp tác xã, giúp Hợp tác xã triển khai các bước theo đúng nội dung của dự án được phê duyệt; tập huấn kỹ thuật chăn nuôi Vịt siêu thịt thương phẩm cho Hợp tác xã và các hộ dân tham gia liên kết; tư vấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho các hộ tham gia liên kết trong thời gian thực hiện dự án; tư vấn cho hợp tác xã hoàn thiện các hồ sơ, báo cáo trong quá trình thực hiện dự án. Dự án được thực hiện trong thời gian 3 năm, từ năm 2021 đến hết năm 2023.