Thứ tư, 10/05/2023 - 21:34

Kiểm tra việc thực hiện quy định về hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về đo lường trong hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường, từ ngày 08/5/2023 đến ngày 10/5/2023 Sở Khoa học và Công nghệ tiến hành kiểm tra việc thực hiện Quy định về hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đối với 02 đơn vị là: Trung tâm Ứng dụng Khoa học Công nghệ và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Trung tâm Thí nghiệm điện Bắc Kạn - Chi nhánh Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHHMTV) thí nghiệm điện miền Bắc theo Kế hoạch số 40/KH-SKHCN ngày 17/4/2023.

Qua quá trình kiểm tra nhận thấy, nhìn chung các tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm được kiểm tra đã chấp hành tốt các quy định của pháp luật về đo lường như: Luật đo lường năm 2011; Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN ngày 17/12/2013 quy định kiểm tra nhà nước về đo lường; Thông tư số 24/2013/TT-BKHCN ngày 30/9/2013 về hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường. Cụ thể: (i) Đáp ứng yêu cầu quy định tại điều 3 Thông tư số 24/2013/TT-BKHCN ngày 30/9/2013 về Điều kiện hoạt động của tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm. Các đơn vị đã đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm với Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Việt Nam và được Tổng cục chỉ định thực hiện hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm theo các lĩnh vực đã được chỉ định trong Quyết định; (ii) Các đơn vị chấp hành và tuân thủ đúng các lĩnh vực kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm đã được chỉ định trong Quyết định; (iii) Đáp ứng yêu cầu đối với chuẩn đo lường đã chứng nhận, thực hiện tốt việc duy trì, bảo quản sử dụng chuẩn đo lường. Các chuẩn đo lường sử dụng để kiểm định đều được hiệu chuẩn định kỳ đúng quy định, có giấy chứng nhận và còn thời hạn hiệu chuẩn. Đội ngũ kiểm định viên của các đơn vị được kiểm tra đã được cấp thẻ và tuân thủ trình tự kiểm định phương tiện đo theo đúng phạm vi được chứng nhận tại Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp. Chứng chỉ kiểm định (Tem, dấu, giấy chứng nhận kiểm định) của cả 02 đơn vị được chế tạo, in ấn, quản lý, sử dụng theo quy định. Các đơn vị đã xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng đối với hoạt động kiểm định có quy trình kiểm định phù hợp theo quy định.

Qua đợt kiểm tra, Đoàn kiểm tra không phát hiện vi phạm về đo lường trong hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường đối với các đơn vị được kiểm tra. Đồng thời, Đoàn kiểm tra đã tuyên truyền, hướng dẫn và đề nghị các đơn vị tiếp tục chấp hành đúng các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường./.

 

Hà Như Lý - Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng