Thứ sáu, 06/01/2023 - 15:02

Hội nghị tổng kết công tác Khoa học và Công nghệ năm 2022

Chiều ngày 05 tháng 01 năm 2023, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Khoa học và Công nghệ năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023. Bà Đỗ Thị Minh Hoa - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh chủ trì Hội nghị. Dự hội nghị có Lãnh đạo Đảng ủy Các cơ quan tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh, các thành viên Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh, Thường trực Ủy ban nhân dân các huyện: Ngân Sơn, Ba Bể, Pác Nặm; Phòng Kinh tế các huyện: Ngân Sơn, Bạch Thông, Ba Bể, Chợ Đồn và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Sở Khoa học và Công nghệ.

Ông Nguyễn Đình Điệp - Giám đốc Sở KH&CN, Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh Bắc Kạn báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng KH&CN tỉnh năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

      Trong năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ đã thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ và các nhiệm vụ chuyên môn được giao. Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục rà soát, tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh xây dựng chủ trương, cơ chế, chính sách, tạo hành lang pháp lý phục vụ hoạt động quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ tại địa phương cụ thể: Tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 14/11/2022 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh. Tham mưu Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐND ngày 19/7/2022 quy định nội dung và mức chi thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND ngày 10/12//2022 quy định mức chi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo đến năm 2030; kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ đến năm 2030. Trình ban hành Quyết định phân cấp thẩm quyền xử lý tài sản trang bị đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Kạn. Công tác quản lý các nhiệm vụ KH&CN có nhiều chuyển biến tích cực. Năm 2022, tỉnh Bắc Kạn triển khai 41 nhiệm vụ khoa học và công nghệ bao gồm 29 nhiệm vụ chuyển tiếp, 12 nhiệm vụ thực hiện từ năm 2022. Về cơ bản các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện đảm bảo tiến độ. Quản lý nhà nước về công nghệ, thị trường công nghệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, an toàn bức xạ hạt nhân, sở hữu trí tuệ, thông tin thống kê khoa học và công nghệ được đẩy mạnh. Công tác nghiên cứu ứng dụng, dịch vụ khoa học và công nghệ thực hiện tốt. Công tác kế hoạch tài chính, tổ chức cán bộ, cải cách hành chính, chính quyền điện tử, năng lực cạnh tranh, quản trị có nhiều chuyển biến tích cực. Các phong trào thi đua triển khai thiết thực, khơi dậy sự chủ động, tích cực, sáng tạo của công chức, viên chức, người lao động đã gúp Đảng bộ, chính quyền, công đoàn Sở Khoa học và Công nghệ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2022.

Ông Lê Văn Thế - Phó Giám đốc Sở KH&CN, báo cáo tổng kết nhiệm vụ công tác năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023 của Sở KH&CN

Đối với hoạt động của Hội đồng KH&CN tỉnh cơ quan Thường trực đã tham mưu Ban hành Quy chế hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026; Ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng KH&CN tỉnh (Kế hoạch số 106/KH-HĐKHCN ngày 21 tháng 02 năm 2022); Ban hành thông báo phân công nhiệm vụ, địa bàn phụ trách cho các thành viên Hội đồng KH&CN tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Tổ chức 02 cuộc họp xác định, rà soát lại các định hướng, đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh thực hiện từ năm 2023. Tổ chức 03 đợt kiểm tra, giám sát của thành viên Hội đồng KH&CN đối với 05 đề tài, dự án. Cơ quan Thường trực đã tham mưu thành lập và tổ chức họp 21 cuộc họp trong đó: 08 Hội đồng tư vấn giao trực tiếp; 09 Hội đồng KH&CN tư vấn, đánh giá nghiệm thu đề tài, dự án cấp tỉnh; 03 Hội đồng KH&CN tư vấn, xác định nhiệm vụ Nông thôn miền núi thực hiện từ năm 2023; 01 Hội đồng tư vấn giao trực tiếp nhiệm vụ thuộc Chương trình Sở hữu trí tuệ (nội dung đối ứng của địa phương).

Bà Đỗ Thị Minh Hoa - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh và Ông Nguyễn Đình Điệp - Giám đốc Sở KH&CN, Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh chủ trì thảo luận tại hội nghị

Các đại biểu dự Hội nghị tổng kết đã thảo luận, nhất trí với những kết quả đã đạt được đối với công tác khoa học và công nghệ và hoạt động của Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh năm 2022. Các đại biểu cũng đề nghị bổ sung một số nhiệm vụ như công tác đánh giá hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng đề tài, sáng kiến của các cá nhân; Về tiến độ, công tác tổ chức triển khai thực hiện đối với chủ nhiệm, cơ quan chủ trì được giao thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ; Đánh giá rõ, sâu, cụ thể hơn nữa về các kết quả nhiệm vụ khoa học đã được nghiệm thu để thấy được vai trò của khoa học và công nghệ đối với công tác phát triển kinh tế - xã hội.

Bà Đỗ Thị Minh Hoa - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh bà Đỗ Thị Minh Hoa biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được của công tác khoa học và công nghệ và hoạt động của Hội đồng khoa học và công nghệ năm 2022; đồng thời cũng đề nghị trong năm 2023, ngành KH&CN tiếp tục phát huy tốt hơn nữa công tác tham mưu, thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, nhất là một số lĩnh vực như: tiêu chuẩn đo lường chất lượng, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hoạt động của Trung tâm Ứng dụng Khoa học - Công nghệ và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; xây dựng Kế hoạch hoạt động của Hội đồng KH&CN tỉnh cần cụ thể, chi tiết đối với công tác kiểm tra các nhiệm vụ khoa học và công nghệ ngay từ đầu năm. Tham mưu việc sơ kết, tổng kết việc thực hiện Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 29/8/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành "Quy chế ứng dụng, nhân rộng đề tài, dự án KH&CN trên địa bàn tỉnh".

Ông Nguyễn Đình Điệp - Giám đốc Sở KH&CN Tặng Danh hiệu thi đua cho các tập thể đạt thành tích trong công tác năm 2022

Ông Lê Văn Thế - Phó Giám đốc Sở KH&CN Tặng Danh hiệu thi đua cho các cá nhân đạt thành tích trong công tác năm 2022

Tại Hội nghị đã công bố các Quyết định Tặng Danh hiệu thi đua và khen thưởng  cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong công tác năm 2022./.

Nguyễn Văn Hùng - Sở Khoa học và Công nghệ