Thứ năm, 26/05/2022 - 16:08

8 lĩnh vực ưu tiên trong chuyển đổi số của tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022 – 2025

Chuyển đổi số là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và là yêu cầu tất yếu khách quan đối với tỉnh Bắc Kạn, tuy nhiên, chuyển đổi số là một quá trình lâu dài và cần có lộ trình cụ thể. Tháng 4/2022, UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án tổng thể chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030 để bảo đảm việc triển khai hoạt động chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh được đồng bộ, hiệu quả, đảm bảo kết nối liên thông. Trong đó xác định 8 lĩnh vực cần ưu tiên chuyển đổi số trước bao gồm: Nông nghiệp; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Y tế; Giáo dục; Tài nguyên và Môi trường; Xây dựng; Giao thông vận tải; Công Thương.