UBND tỉnh Bắc Kạn triển khai thực hiện Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 21/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày đăng: 09:40 AM 31/03/2020
UBND tỉnh Bắc Kạn triển khai thực hiện Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 21/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ
(KHCNBK) - Ngày 27/3/2020, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch số 155/KH-UBND thực hiện Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 21/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Các nội dung chính phải thực hiện trong Kế hoạch là: (1) Tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai nội dung Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vai trò, vị trí quan trọng của trí thức, chiến lược, chính sách, pháp luật về phát triển đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. (2) Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách bảo đảm trọng dụng, phát huy tốt đội ngũ trí thức. (3) Ưu tiên cân đối nguồn vốn đầu tư phát triển về hạ tầng, môi trường làm việc, nghiên cứu, sáng tạo của trí thức. (4). Kiện toàn tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, Hội Văn học Nghệ thuật và các hội trí thức khác. (5) Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ trí thức của tỉnh giai đoạn 2021-2030.

UBND tỉnh giao thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chủ động triển khai thực hiện; chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện, định kỳ báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tình hình triển khai Kế hoạch và kiến nghị, đề xuất các biện pháp cần thiết để bảo đảm thực hiện đồng bộ và có hiệu quả Kế hoạch./.

Vũ Duy An - Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Kạn

Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận
Bài viết theo ngày
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ 2
Hỗ trợ 1
Hotline: 0983 155 520
Email: info@khcnbackan.gov.vn
Thông tin hữu ích
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về thông tin cập nhật trên Website?
Đăng nhập