Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2011 - 2020

Ngày đăng: 08:58 AM 31/01/2014
Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2011 - 2020
(KHCNBK) - Chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2011 - 2020 (sau đây gọi tắt là Chiến lược) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 418/QĐ-TTg ngày 11/4/2012. Chiến lược bao gồm nhiều chỉ tiêu cụ thể và được phân chia thành nhiều giai đoạn phát triển (2011 - 2015 và 2016 - 2020), giúp định hướng rõ hơn mục tiêu phát triển, thuận lợi cho việc kiểm điểm, đánh giá và điều chỉnh Chiến lược.

Bộ KH&CN được Thủ tướng Chính phủ giao chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược. Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, Bộ KH&CN đã thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Chiến lược theo Quyết định số 2604/QĐ-BKHCN ngày 23/8/2013, trong đó Bộ trưởng Bộ KH&CN làm Trưởng Ban, Thứ trưởng Bộ KH&CN làm Phó trưởng Ban và các Ủy viên bao gồm Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN, Chánh Văn phòng Bộ KH&CN và Vụ trưởng các vụ quản lý chức n ăng (gồm: Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tổng hợp, Vụ Tài chính, Vụ Pháp chế, Vụ KH&CN các ngành Kinh tế - Kỹ thuật, Vụ Khoa học xã hội và Tự nhiên, Vụ Công nghệ cao và Vụ Phát triển KH&CN Địa phương).

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ:

- Chỉ đạo, điều phối tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện phát triển KH&CN giai đoạn 2011 - 2020.

- Hướng dẫn các Bộ, ngành và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược.

- Kiểm tra, theo dõi và đánh giá tình hình thực hiện, hàng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện Chiến lược; năm 2016 tổ chức sơ kết và năm 2021 tổ chức tổng kết thực hiện Chiến lược.

- Ban Chỉ đạo tổ chức họp định kỳ để xem xét tiến độ thực hiện các kế hoạch, đề án, chương trình liên quan tới thực hiện Chiến lược và báo cáo với Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện Chiến lược và kiến nghị những thay đổi khi cần thiết.

Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN là cơ quan thường trực triển khai thực hiện Chiến lược. Viện đã thành lập Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo theo Quyết định số 119/QĐ-CLCS ngày 04/9/2013. Tổ công tác có nhiệm vụ giúp Ban Chỉ đạo đôn đốc, nhắc nhở các cơ quan, đơn vị trực tiếp thực hiện việc xây dựng, triển khai các kế hoạch, đề án, chương trình và tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo.

Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận
Bài viết theo ngày
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ 2
Hỗ trợ 1
Hotline: 0983 155 520
Email: info@khcnbackan.gov.vn
Thông tin hữu ích
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về thông tin cập nhật trên Website?
Đăng nhập